NORMATIVA COVID

Atès el Reial Decret 286/2022, de 19 d’abril, publicat al BOE el passat 20 d’abril, pel qual es modifica l’obligatorietat de l’ús de mascaretes durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que determina l’obligatorietat de l’ús de la mascareta per a les persones majors de sis anys únicament als centres sanitaris, sociosanitaris i als mitjans de transport públic.

Per la qual, cosa deixa de ser obligatori l’ús de la mascareta als espais interiors, tal com es determinava a la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 8 de març de 2022 per la qual s’aproven les mesures de prevenció per fer front a la COVID-19 per a la resta del curs 2021-2022 i es deixa sense efectes la Resolució conjunta de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 i les seves modificacions posteriors de 10 de setembre i d’1 d’octubre de
2021.

No obstant això, s’aplicaran algunes de les mesures de prevenció bàsiques per a la població general recollides en el Pla de Mesures Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 28 de febrer de 2022 pel qual s’estableix el Pla de Mesures Front a la COVID-19, que, en essència, són:

La higiene freqüent de mans.
La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
La distància física interpersonal de seguretat, sempre que sigui possible.
La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies.

En cas que manifesteu símptomes clars o dubteu del vostre estat de salut respecte a la Covid-19, considereu si heu d’assistir.

Actualitzat 5 de Maig de 2022