FAQ – Dubtes Freqüents

1.- Quines formacions es poden sol·licitar al CInFP des dels centres? També hi ha els CEPs, IBSTEAM…

El CInFP-IB s’encarrega de les formacions tècniques per a les famílies professionals de Formació Professional i dirigides, exclusviament, a professorat que imparteix mòduls de cicles formatius de Formació Professional a centres públics i concertats.Per formacions metodològiques s’ha de recórrer als CEPs (al següent l’enllaç podeu consultar quin és el vostre CEP de referència). I s’ha de contactar amb l’IBSTEAM per formacions relacionades amb les competències STEAM, ja que aquest centre és qui proporciona les eines necessàries per desenvolupar la competència digital ciutadana i estimular les vocacions científiques.

2.- El professorat que està de baixa pot assistir i certificar les formacions?

Si que pot, sempre i quan el motiu de la baixa sigui compatible amb la realització de la formació. Si el cas és dubtós es pot demanar un informe mèdic.

Això és vàlid per a persones que estan de baixa en el moment d’inscriure’s a la formació, i també si la baixa comença quan la formació ja s’ha iniciat.Hi ha un cas concret en què NO es pot realitzar la formació: durant les 6 primeres setmanes de permís per maternitat/paternitat, ja que és un període de descans obligatori.

3.- Els professors poden demanar dies per assistir a formacions?

Els professors tenen dret a demanar fins a 3 dies de permís, cada curs escolar, per assistir a formacions. Aquest permís s’ha de demanar a la direcció del centre a on fan feina.

Més informació aquí

4.- Quan una formació coincideix més de 3 dies en horari laboral, la persona interessada pot demanar una autorització a la Conselleria d’Educació i Formació Professional per assistir-hi?

Si és per una mateixa formació es pot demanar un permís a la Direcció General de Personal Docent.

Més informació aquí

5.- Si una persona participa a dues formacions que coincideixen total o parcialment en el temps, se li poden certificar les hores a totes dues?

Depèn del cas:

  1. Si les dues formacions són 100% a distància: Només es reconeixerà l’activitat que duri més hores. Per a l’altra activitat, i si la persona ho sol·licita, se li podrà entregar un certificat d’aprofitament i superació de la formació.
  2. En la resta de casos:
  • 2 formacions presencials
  • 2 formacions mixtes
  • 1 mixta i 1 presencial
  • 1 presencial i 1 a distància
  • 1 mixta i 1 a distància: 

És possible certificar les dues formacions sempre i quan les sessions presencials no coincideixin el mateix dia i hora, i s’arribi al mínim d’assistència requerit per a cada formació

6.- Si un docent interí realitza una substitució en el moment de començar una formació, i durant el desenvolupament de la formació acaba la seva relació laboral (deixa de treballar al centre), pot concloure la formació ja iniciada?

Si, la pot continuar fins al final i certificar les hores

7.- Un participant que ha confirmat l’assistència a un curs, però li ha sorgit un imprevist i no el podrà fer, a qui ha de notificar? 

Ha d’avisar el més aviat possible a l’assessor docent responsable de coordinar aquella formació (la informació de contacte es troba a la convocatòria del curs). Sempre per escrit i abans de l’inici de la formació, perquè es pugui gestionar l’accés als participants en llista d’espera.

Si no ho comunica dins el termini i en la forma adient, s’entendrà que ha abandonat la formació i serà penalitzat d’acord amb el que s’especifica a la convocatòria

8.- En quins casos es penalitza un participant que no realitza una formació? 

Les persones que han estat admeses a un curs, han confirmat l’assistència, i després no participen a l’activitat sense una causa justificada (no assisteixen a cap sessió), seran penalitzades quedant les darreres de la llista en les properes sol·licituds durant el mateix curs escolar.

9.- Quan una persona inscrita a una formació, oblida confirmar l’assistència al portal del personal, la pot fer? 

Les persones que no han confirmat l’assistència en el període indicat perden la seva plaça a la formació. Les places s’hauran cobert amb les persones inscrites que estaven en llista d’espera.

10.- Quina és la normativa Covid-19 actual?

Consultar aquesta pàgina

11.- Si un docent interí realitza una substitució en el moment d’inscriure’s a la formació, però en el moment de començar-la ha canviat d’especialitat, o ja no fa feina, pot fer la formació?
Si, pot fer la formació si en el moment d’inscriure’s complia els requisits especificats a la convocatòria.

Teniu altres dubtes?

Ens podeu consultar a: cfinfpib@educaib.eu (ficau a l’assumpte – dubte freqüent)